Вторник 30, Ноември 2021г.

През м. януари 2020 г. стартира проект "Образование за утрешния ден"

 
 
 
Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001
„Образование за утрешния ден“.
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
 
 

     В училище са сформирани 4 групи за извънкласни дейности с ученици от начален и прогимназиален етап.

Поради въведеното извънредно положение и преминаване в обучение от разстояние, занятията на групите от начален етап бяха преустановени.

През новата учебна година, от м. септември 2020 г. до м. декември 2020 г., двете групи продължават дейностите по проекта.

Сподели: